Zmrzlina

MRAZ.ZMRZLINA Vanilkova 5lBal=1
MRAZ.ZMRZLINA cokolada 5LBal=1
MRAZ.ZMRZLINA jahoda 5LBal=1